top of page
주어리-사진8-비앤드.png

수연목서

대지위치 : 경기도 여주시 산북면 주어리 일반 292
대지면적 : 661.00 m²
건축면적 : 256.70 m²
연  면 적 : 371.99 m²
용       도 : 1종근생(휴게음식점), 2종근생(사무실)
규       모 : 지상1층~지상 2층

bottom of page